Prinášame dynamiku rozvoja kresťanských spoločenstiev

Činnosť našej ogranizácie je realizovaná v dvoch centrách.
Projektové centrum podporuje cirkevné a Cirkvou zriadené organizácie cez tvorbu a poradenstvo projektov.
Centrum pastoračnej podpory zastrešuje prácu s rodinami, mládežnícke projekty, buduje povedomie v otázkach kultúry života a podporuje pastoračné plánovanie vo farnostiach.

Verejná zbierka Národný pochod za život

Ministerstvo vnútra SR zapísalo dňa 30. 11. 2018  verejnú zbierku neziskovej organizácie Kanet s názvom Národný pochdo za život pod číslom: 000-2018-036693. Zbierka prebieha od 30.11. 2018 - 30.11.2019. 
Prispieť je možné vložením peňažných prostriedkov na č.ú. SK63 0200 0000 0035 1220 9151, kúpou predmetov a v čase od 14. 9. 2019 do 27. 9. 2019  aj do prenosných pokladničiek. 

Záverečná správa zbierky „Bioetika pre mladých“

Prehľad vykonávania zbierky

Kanet n.o. vykonávala verejnú zbierku s názvom „Bioetika pre mladých“ pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2017-034407 na celom území SR, a to v období od 23. októbra 2017 do 31. januára 2018. Kanet n.o. vykonávalo túto zbierku spôsobom zasielania príspevkov na osobitný účet SK63 0200 0000 0035 1220 9151. Oznámenie o vykonávaní zbierky bolo zverejnené na webovom sídle Kanet http://kanet.kbs.sk/ a na stránke www.pochodzazivot.sk, cez ktorú prebiehali výzvy na podporu zbierky. Zber príspevkov bol ukončený 31. 1. 2018.

Hrubý výnos zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky
Celkový hrubý výnos zbierky k 31.1.2018 bol  2 744,74 Eur (slovom dvetisíc sedemsto štyridsať štyri eur).

Prehľad nákladov zbierky a použitia čistého výnosu

Na realizáciu zbierky sme nepoužili žiadne prostriedky. Čistý výnos zbierky bol 2744,74 Eur. 

Čistý výnos zbierky sme použili na prípravu web stránky www.milujemzivot.sk, na prípravu propagačného letáku o stránke, ktorý sme distribuovali medzi mladými na Stretnutí mládeže P18 (https://narodnestretnutiemladeze.sk) a časť nákladov na nájom priestorov pre KANET v roku 2018, ktoré slúžili na pracovné stretnutia  a aktivity súvisiace s tvorbou web stránky.

Vytvorenie web stránky www.milujemzivot.sk (grafický návrh, programovanie stránky, kontrola obsahu): 2600,-Eur

Informačný leták o web stránke: 50,-Eur

Časť nákladov na prenájom priestorov KANET, n.o.: 94,74,-Eur

Spolu: 2744,-Eur.

Verejná zbierka Bioetika pre mladých

Predbežná správa zbierky: 1.strana a 2.strana.

Na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR bola do Registra verejných zbierok zaregistrovaná verejná zbierka s názvom Bioetika pre mladých pod registrovým číslom 000-2017-034407. Zbierka prebieha do 31. 1. 2018. Zbierku možno podporiť vkladmi na Číslo osobitného účtu verejnej zbierky: SK63 0200 0000 0035 1220 9151. Viac o zbierke a jej účele nájdete na tomto odkaze.

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA ZBIERKY "ODVÁŽNE P18OMÔŽ MLADÝM"

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA ZBIERKY "ODVÁŽNE P18OMÔŽ MLADÝM"  - doplnenie

Dňa 6. decembra 2017 bolo vydané rozhodnutie z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zapísaní verejnej zbierky pod názvom Odvážne P18omôž mladým, č. SVS-OVS2-2017/038848. Zbierka bola zameraná na podporu prípravných, realizačných a hodnotiacich aktivít podujatia Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa konalo v dňoch 26.– 29. júla 2018 v Prešove, ako aj ďalších aktivít pre mládež organizovaných neziskovou organizáciou Kanet. Predkladáme  záverečnú správu verejnej zbierky, ktorá obsahuje prehľad nákladov zbierky, ako aj prehľad použitia čistého výnosu.

Výnosy z verejnej zbierky:

Dobrovoľné príspevky

3376,87€

Predaj predmetov

28969,69€

DMS

503,04€

SPOLU

32849,60

 

 

 

 

 

 

Náklady verejnej zbierky:

Služby

26504,07€

Náklady zbierky

6345,53€

SPOLU

32 849,60€

 

Hrubý výnos

32 849,60 €

Náklady zbierky - do 25 % (predmety na predaj+bankové poplatky a daň z úroku)

6 345,53 €

ČISTÝ VÝNOS

26 504,07 €

 

Použitie čistého výnosu verejnej zbierky

Strava

21966,83

Nájom nebytových priestorov

650,00 €

Nájom stanov

2 583,24 €

Školenie BOZP pre dobrovoľníkov

490,00 €

Služby spojené z liturgiou

814,00 €

SPOLU

26 504,07€