Prinášame dynamiku rozvoja kresťanských spoločenstiev

Činnosť našej ogranizácie je realizovaná v dvoch centrách.
Projektové centrum podporuje cirkevné a Cirkvou zriadené organizácie cez tvorbu a poradenstvo projektov.
Centrum pastoračnej podpory zastrešuje prácu s rodinami, mládežnícke projekty, buduje povedomie v otázkach kultúry života a podporuje pastoračné plánovanie vo farnostiach.

Verejná zbierka Národný pochod za život

Ministerstvo vnútra SR zapísalo dňa 30. 11. 2018  verejnú zbierku neziskovej organizácie Kanet s názvom Národný pochdo za život pod číslom: 000-2018-036693. Zbierka prebieha od 30.11. 2018 - 30.11.2019. 
Prispieť je možné vložením peňažných prostriedkov na č.ú. SK63 0200 0000 0035 1220 9151, kúpou predmetov a v čase od 14. 9. 2019 do 27. 9. 2019  aj do prenosných pokladničiek. 

Záverečná správa zbierky „Bioetika pre mladých“

Prehľad vykonávania zbierky

Kanet n.o. vykonávala verejnú zbierku s názvom „Bioetika pre mladých“ pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2017-034407 na celom území SR, a to v období od 23. októbra 2017 do 31. januára 2018. Kanet n.o. vykonávalo túto zbierku spôsobom zasielania príspevkov na osobitný účet SK63 0200 0000 0035 1220 9151. Oznámenie o vykonávaní zbierky bolo zverejnené na webovom sídle Kanet http://kanet.kbs.sk/ a na stránke www.pochodzazivot.sk, cez ktorú prebiehali výzvy na podporu zbierky. Zber príspevkov bol ukončený 31. 1. 2018.

Hrubý výnos zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky
Celkový hrubý výnos zbierky k 31.1.2018 bol  2 744,74 Eur (slovom dvetisíc sedemsto štyridsať štyri eur).

Prehľad nákladov zbierky a použitia čistého výnosu

Na realizáciu zbierky sme nepoužili žiadne prostriedky. Čistý výnos zbierky bol 2744,74 Eur. 

Čistý výnos zbierky sme použili na prípravu web stránky www.milujemzivot.sk, na prípravu propagačného letáku o stránke, ktorý sme distribuovali medzi mladými na Stretnutí mládeže P18 (https://narodnestretnutiemladeze.sk) a časť nákladov na nájom priestorov pre KANET v roku 2018, ktoré slúžili na pracovné stretnutia  a aktivity súvisiace s tvorbou web stránky.

Vytvorenie web stránky www.milujemzivot.sk (grafický návrh, programovanie stránky, kontrola obsahu): 2600,-Eur

Informačný leták o web stránke: 50,-Eur

Časť nákladov na prenájom priestorov KANET, n.o.: 94,74,-Eur

Spolu: 2744,-Eur.

Verejná zbierka Bioetika pre mladých

Predbežná správa zbierky: 1.strana a 2.strana.

Na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR bola do Registra verejných zbierok zaregistrovaná verejná zbierka s názvom Bioetika pre mladých pod registrovým číslom 000-2017-034407. Zbierka prebieha do 31. 1. 2018. Zbierku možno podporiť vkladmi na Číslo osobitného účtu verejnej zbierky: SK63 0200 0000 0035 1220 9151. Viac o zbierke a jej účele nájdete na tomto odkaze.

PREDBEŽNÁ SPRÁVA ZBIERKY "ODVÁŽNE P18OMÔŽ MLADÝM"


PREDBEŽNÁ SPRÁVA ZBIERKY "ODVÁŽNE P18OMÔŽ MLADÝM"

Dňa 6. decembra 2017 bolo vydané rozhodnutie z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zapísaní verejnej zbierky pod názvom Odvážne P18omôž mladým, č. SVS-OVS2-2017/038848. Zbierka bola zameraná na podporu prípravných, realizačných a hodnotiacich aktivít podujatia Národné stretnutie mládeže P18, ktoré sa konalo v dňoch 26.– 29. júla 2018 v Prešove, ako aj ďalších aktivít pre mládež organizovaných neziskovou organizáciou Kanet. Predkladáme  predbežnú správu verejnej zbierky, ktorá obsahuje prehľad vykonávania zbierky, ako aj prehľad hrubého výnosu.

PREHĽAD VYKONÁVANIA VEREJNEJ ZBIERKY 

Verejnú zbierku " ODVÁŽNE P18OMÔŽ MLADÝM ", sme vykonávali nasledujúcimi spôsobmi:

1. Zasielaním príspevkov na osobitný účet zbierky v období od 18. januára do 31. júla 2018.

2. Zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS na telefónne číslo 877 v znení "DMS P18" v období od 18. januára do 31. júla 2018.

3. Predajom predmetov, konkrétne kartičiek s odznakmi, aromatickými visačkami v období od 18. januára do 31. júla 2018.

Zbierka sa konala na území celého Slovenska, v mládežníckych centrách a iných verejne prístupných priestoroch, ako aj počas rozličných kultúrnych, vzdelávacích, športových a iných verejných podujatí (festivaly, koncerty a i.) po odsúhlasení riaditeľmi daných priestorov a organizátormi jednotlivých podujatí.

Počas predaja bolo na viditeľnom mieste umiestnené oznámenie o konaní zbierky. Vykonávaním zbierky boli písomne poverené fyzické osoby, ktoré predaj predmetov realizovali. 
 

O realizácii zbierky sme informovali počas celej doby na webovej stránke www.kanet.kbs.sk, kde je v súčasnosti zverejnená predbežná správa so všetkými požadovanými informáciami.                                                              

PREHĽAD HRUBÉHO VÝNOSU ZBIERKY

Celkový hrubý výnos verejnej zbierky je 32 617,28 €.

Z toho 3376,87 € tvoria dobrovoľné príspevky zaslané na osobitný účet zbierky,

28969,69 € sme získali predajom predmetov, konkrétne kartičiek s odznakmi a aromatickými visačkami a 270,72 € je suma získaná z prijatých DMS správ k 31.08.2018, ktorá zatiaľ nie je kompletná.

Definitívnu sumu získanú z posielania darcovských správ očakávame od Fóra donorov do konca mesiaca november 2019.

Záverečnú správu zbierky, ktorá bude obsahovať prehľad nákladov zbierky a prehľad použitia čistého výnosu, zverejníme na tejto webej stránke najneskôr do 31. júla 2019.