PREDBEŽNÁ SPRÁVA ZBIERKY " Podpor mládež T22"

Zbierka bola zameraná na podporu prípravných, realizačných a hodnotiacich aktivít podujatia Národné stretnutie mládeže T22, ktoré sa konalo v dňoch 28.– 31. júla 2022 Trenčíne, ako aj ďalších aktivít pre mládež organizovaných neziskovou organizáciou Kanet. V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame predbežnú správu verejnej zbierky, ktorá obsahuje prehľad vykonávania zbierky, ako aj prehľad hrubého výnosu.

PREHĽAD VYKONÁVANIA VEREJNEJ ZBIERKY

Verejnú zbierku " Podpor mládež T22", sme vykonávali nasledujúcimi spôsobmi:

1. Zasielaním príspevkov na osobitný účet zbierky v období od 22. februára do 31. augusta 2022.

2. Predajom predmetov, konkrétne ponožiek od 22. februára do 31. augusta 2022

Zbierka sa konala na území celého Slovenska, v mládežníckych centrách a iných verejne prístupných priestoroch, ako aj počas rozličných kultúrnych, vzdelávacích, športových a iných verejných podujatí (festivaly, koncerty a i.) po odsúhlasení riaditeľmi daných priestorov a organizátormi jednotlivých podujatí. Počas predaja bolo na viditeľnom mieste umiestnené oznámenie o konaní zbierky. Vykonávaním zbierky boli písomne poverené fyzické osoby, ktoré predaj predmetov realizovali.

PREHĽAD HRUBÉHO VÝNOSU ZBIERKY

Celkový hrubý výnos verejnej zbierky bol 9 357,53€. Z toho 7994,25€ tvoria dobrovoľné príspevky zaslané na osobitný účet zbierky, 1363,28€ sme získali predajom predmetov.

Záverečná správa zbierky „Bioetika pre mladých“

Prehľad vykonávania zbierky

Kanet n.o. vykonávala verejnú zbierku s názvom „Bioetika pre mladých“ pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2017-034407 na celom území SR, a to v období od 23. októbra 2017 do 31. januára 2018. Kanet n.o. vykonávalo túto zbierku spôsobom zasielania príspevkov na osobitný účet SK63 0200 0000 0035 1220 9151. Oznámenie o vykonávaní zbierky bolo zverejnené na webovom sídle Kanet http://kanet.kbs.sk/ a na stránke www.pochodzazivot.sk, cez ktorú prebiehali výzvy na podporu zbierky. Zber príspevkov bol ukončený 31. 1. 2018.

Hrubý výnos zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky
Celkový hrubý výnos zbierky k 31.1.2018 bol  2 744,74 Eur (slovom dvetisíc sedemsto štyridsať štyri eur).

Prehľad nákladov zbierky a použitia čistého výnosu

Na realizáciu zbierky sme nepoužili žiadne prostriedky. Čistý výnos zbierky bol 2744,74 Eur. 

Čistý výnos zbierky sme použili na prípravu web stránky www.milujemzivot.sk, na prípravu propagačného letáku o stránke, ktorý sme distribuovali medzi mladými na Stretnutí mládeže P18 (https://narodnestretnutiemladeze.sk) a časť nákladov na nájom priestorov pre KANET v roku 2018, ktoré slúžili na pracovné stretnutia  a aktivity súvisiace s tvorbou web stránky.

Vytvorenie web stránky www.milujemzivot.sk (grafický návrh, programovanie stránky, kontrola obsahu): 2600,-Eur

Informačný leták o web stránke: 50,-Eur

Časť nákladov na prenájom priestorov KANET, n.o.: 94,74,-Eur

Spolu: 2744,-Eur.

Záverečná správa - „Zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov“

Záverečná správa

 

KANET, n.o. týmto predkladá záverečnú správu z verejnej zbierky s názvom „Zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov“, ktorá bola realizovaná na území celej Slovenskej republiky v čase od 19. marca 2021 do 31. decembra 2021 na základe právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok č. SVS-OVS2-2021/009005. Všeobecným účelom verejnej zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na realizáciu humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce v Iraku, Sýrii, Libanone a Jordánsku. Podstatná časť pomoci bola použitá mimo územia Slovenskej republiky.

Oznámenie o povolení konania verejnej zbierky spolu s číslom účtu verejnej zbierky zverejnil KANET, n.o.  v súlade s bodom 7. rozhodnutia Ministerstva vnútra SR na svojej webovej stránke https://kanet.kbs.sk/dňa 25. marca 2021.

Verejná zbierka bola realizovaná zasielaním príspevkov na osobitný účet  SK63 0200 0000 0035 1220 9151 vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. Bratislava.

Výnos z verejnej zbierky

Hrubý výnos z verejnej zbierky predstavuje sumu 166 416,89 eur. V tejto sume sú zahrnuté príjmy zo zasielania príspevkov na osobitný účet.

Čistý výnos verejnej zbierky predstavoval sumu  165 496,89 eur.

.

Aktivity boli realizované v Sýrii, Iraku, Libanone a na Slovensku. Partneri predkladateľa záverečnej správy boli nasledovné inštitúcie:

Slovensko:

 • Slovenská katolícka charita (hlavný partner)

 

 •  
 • Shingala Azad (mimovládna organizácia) (mesto Duhok a okolie)
 • rehoľná komunita al-Khalil (mesto Sulejmania)
 • Chaldejskokatolícka farnosť sv. Jozefa (mesto Sulejmania)
 • Chaldejskokatolícka arcieparchia Kirkúku a Sulejmanie

 

 •  
 • Syriac Cross (mimovládna organizácia) (Governorát Al-Hassaka)
 • Nan (mimovládna organizácia (Governorát Al-Hassaka)

 

 •  
 • rehoľná komunita Malé sestry z Nazaretu

 

Finančné prostriedky, získané verejnou zbierkou bolí použité na realizáciu projektov na podporu komunít prenasledovaných kresťanov na Blízkom východe prostredníctvom dvoch zmlúv so Slovenskou katolíckou charitou. Táto inštitúcia zabezpečovala spolu s partnermi z jednotlivých krajín. Ich vzájomní spolupráca bola definovaná v rámci osobitných zmlúv. Administratívne výdavky na realizáciu aktivít zo strany KANET, n.o. predstavujú sumu  3 800,- eur (služby – účtovnícke a administratívne a ekonomické činnosti). Na samotnú realizáciu aktivít verejnej zbierky pre cieľové skupiny projektov bola použitá suma 162 910,- eur. 

V prílohe predkladáme zmluvy  medzi KANET, no. A Slovenskou katolíckou charitou a následne zmluvy medzi Slovenskou katolíckou charitou a miestnymi partnermi v jednotlivých štátoch.

 

V tabuľke č. 1 uvádzame prehľad projektov, podporených z prostriedkov verejnej zbierky. V prílohe správy predkladáme záverečné správy z realizácie jednotlivých projektov.

Detailné prehľadné vyúčtovanie jednotlivých projektov spolu s fotodokumentáciou a ďalšou podpornou dokumentáciou je k dispozícii u predkladateľa správy. Obsah záverečnej správy zbierky zverejníme na svojom webovom sídle minimálne po dobu 12 mesiacov.

 

Tab. č. 1

 

Blízky východ - sumarizácia projektov  a výdavkov

     

 

Popis projektu

suma v eur

vyúčtované - suma v eur

doba realizácie

 

1

Súbor projektov (prílohy)

152 910,00

152 910,00

marec - august 2023

 

2

Výmena vnútorného stropu kostola sv. Jozefa a oprava strechy

10 000,00

10 000,00

august 2023 október 2023

 

3

KANET - administratíva a účtovníctvo

 

2 600,00

rok 2023

 

5

SPOLU

 

165 510,00

 

 

 

 

V Bratislave, dňa 21.12.2023

 

 

                                                                       ThLic. Ivan Ružička

                                                                                   riaditeľ

 

Prílohy:

Zmluvy KANET, n.o.  a Slovenská katolícka charita

 1. Zmluva zo dňa 14.03.2023
 2. Zmluva zo dňa 14.08.2023

Zmluvy Slovenská katolícka charita a lokálni partneri

 1. Zmluva medzi SKCH a Shingala Azad - pekáreň -14.03.2023
 2. Zmluva medzi SKCH a Shingala-Sreshka -14.03.2023
 3. Zmluva medzi SKCH a Syriac Cross – 28.03.2023
 4. Zmluva medzi SKCH a St. Joseph Chaldean Catholic Parish – 30.08.2023

Záverečné správy z jednotlivých projektov

 1. Záverečná správa-Shingala - pekáreň
 2. Záverečná správa-Shingala -distribúcia pitnej vody
 3. Záverečná správa-Syriac Cross
 4. Záverečná správa - Výmena vnútorného stropu kostola sv. Jozefa a oprava strechy

 

Záverečná správA - „Zbierka – podpora misijných diel a rozvojovej pomoci v zahraničí“

Záverečná správa z verejnej zbierky

 

V Zmysle zákona  č. 62/2014 Z.z o verejných zbierkach  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením par. 46, par. 47 a par. 57 zákona č. 71/167 Z.z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov KANET, n.o. predkladá záverečnú správu z verejnej zbierky s názvom „Zbierka – podpora misijných diel a rozvojovej pomoci v zahraničí“, ktorá bola realizovaná na území celej Slovenskej republiky v čase od 7. októbra 2021 do 31. decembra 2021 na základe právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok č. SVS-OVS2-2021/030996. Všeobecným účelom verejnej zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na realizáciu podpory misijných diel  a rozvojovej pomoci v Kubánskej republike. Časť pomoci bude použitá mimo územia Slovenskej republiky. Verejná zbierka bola realizovaná v roku 2021.

Celkový výnos verejnej zbierky predstavuje sumu 362 017,87 eur.

Prehľad nákladov, použitým na realizáciu aktivít, podporených z verejnej zbierky:

Náklady na realizáciu aktivít verejnej zbierky predstavujú sumu 3 800,- eur (administratívno-ekonomické činnosti a účtovnícke služby).

Čistý výnos verejnej zbierky na samotné aktivity : predstavuje sumu 358 217,87 eur.

Čistý výnos zbierky bol použitý na realizáciu projektov priamo v Kubánskej republike a na propagáciu sociálnej a rozvojovej pomoci na Kube medzi slovenskou verejnosťou prostredníctvom televízie LUX a rádia Lumen.

Podporené projekty schvaľovalo plénum Konferencie biskupov Slovenska na základe návrhov vyhlasovateľa zbierky KANET, n.o. a implementačného partnera (Slovenská katolícka charita).

Cez osobitné zmluvy  s partnerom - Slovenskou katolíckou charitou  boli realizované jednotlivé projekty na Kube. Jednotlivé aktivity boli realizované prostredníctvom rehole verbistov, pôsobiacich na Kube  a domácich partnerov na Kube. Realizácia projektov umožnila podporiť osoby na Kube v sociálne ťažkej situácii.

Čerpanie finančných prostriedkov na jednotlivé roky bolo nasledovné:

 • Rok 2022:
  Materiálna pomoc (20 000,- eur)
  Adopcia na diaľku (100 000,- eur)
 • Rok 2023:
  Adopcia na diaľku (115 00,- eur)
  Materiálna pomoc (112 000,- eur)

Tabuľka č. 1 prílohách uvádza sumárne základné údaje o jednotlivých projektoch.

V prílohách záverečnej správy ďalej uvádzame

 • Zmluvy medzi KANET, n.o. a Slovenskou katolíckou charitou (SKCH)
 • Zmluvy medzi SKCH a lokálnymi partnermi na Kube
 • Záverečné správy o realizácii projektov.


Poznámky:

 • Pri financovaní aktivít (projektov) sme realizovali platby partnerovi – Slovenskej katolíckej charite  po častiach.
 • Podrobný popis  a vyúčtovanie projektov je dispozícii u predkladateľa záverečnej správy (prezenčné listiny, účtovné doklady, personálna agenda, preberacie protokoly a ďalšie účtovné dokumenty).
 • Obsah záverečnej správy zbierky zverejníme na svojom webovom sídle minimálne po dobu 12 mesiacov.

 

V Bratislave, dňa 21.12.2023

 

                                                                       ThLic. Ivan Ružička

                                                                                   Riaditeľ