Prinášame dynamiku rozvoja kresťanských spoločenstiev

Činnosť našej ogranizácie je realizovaná v dvoch centrách.
Projektové centrum podporuje cirkevné a Cirkvou zriadené organizácie cez tvorbu a poradenstvo projektov.
Centrum pastoračnej podpory zastrešuje prácu s rodinami, mládežnícke projekty, buduje povedomie v otázkach kultúry života a podporuje pastoračné plánovanie vo farnostiach.

PREDBEŽNÁ SPRÁVA ZBIERKY " Podpor mládež T22"

Zbierka bola zameraná na podporu prípravných, realizačných a hodnotiacich aktivít podujatia Národné stretnutie mládeže T22, ktoré sa konalo v dňoch 28.– 31. júla 2022 Trenčíne, ako aj ďalších aktivít pre mládež organizovaných neziskovou organizáciou Kanet. V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame predbežnú správu verejnej zbierky, ktorá obsahuje prehľad vykonávania zbierky, ako aj prehľad hrubého výnosu.

PREHĽAD VYKONÁVANIA VEREJNEJ ZBIERKY

Verejnú zbierku " Podpor mládež T22", sme vykonávali nasledujúcimi spôsobmi:

1. Zasielaním príspevkov na osobitný účet zbierky v období od 22. februára do 31. augusta 2022.

2. Predajom predmetov, konkrétne ponožiek od 22. februára do 31. augusta 2022

Zbierka sa konala na území celého Slovenska, v mládežníckych centrách a iných verejne prístupných priestoroch, ako aj počas rozličných kultúrnych, vzdelávacích, športových a iných verejných podujatí (festivaly, koncerty a i.) po odsúhlasení riaditeľmi daných priestorov a organizátormi jednotlivých podujatí. Počas predaja bolo na viditeľnom mieste umiestnené oznámenie o konaní zbierky. Vykonávaním zbierky boli písomne poverené fyzické osoby, ktoré predaj predmetov realizovali.

PREHĽAD HRUBÉHO VÝNOSU ZBIERKY

Celkový hrubý výnos verejnej zbierky bol 9 357,53€. Z toho 7994,25€ tvoria dobrovoľné príspevky zaslané na osobitný účet zbierky, 1363,28€ sme získali predajom predmetov.

Verejná zbierka Národný pochod za život

Predbežná správa zbierky Národný pochod za život

Dňa 30. novembra 2018 sme obdržali rozhodnutie z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zapísaní verejnej zbierky pod názvom Národný pochod za život, č. SVS-OVS2-2018/036693. Zbierka bola zameraná na podporu projektu Národný pochod za život 2019 zameraného najmä na zlepšenie ochrany ľudských práv, práv znevýhodnených skupín, ochrany zdravia a sociálnej pomoci. Samotný Národný pochod za život 2019 sa konal 22. septembra 2019 v Bratislave. V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame predbežnú správu verejnej zbierky, ktorá obsahuje prehľad vykonávania zbierky, ako aj prehľad hrubého výnosu.

PREHĽAD VYKONÁVANIA VEREJNEJ ZBIERKY

Verejnú zbierku “Národný pochod za život”, sme vykonávali nasledujúcimi spôsobmi:

1. Zasielaním príspevkov na osobitný účet zbierky v období od 1. decembra 2018 do 30. novembra 2019.

2. Zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek od 14. septembra 2019 do 27. septembra 2019.

3. Predajom predmetov od 1. decembra 2018 do 30. novembra 2019. 

Zbierka sa konala na území celého Slovenska (zasielaním príspevkov), na samotnom Národnom pochode za život a jeho sprievodných podujatiach (zber do pokladničiek) a na iných verejne prístupných priestoroch, zvlášť vo farnostiach (predaj predmetov - magnetiek za 1 eur/ks a tašiek za 5 eur/ks).  

Počas predaja bolo na viditeľnom mieste umiestnené oznámenie o konaní zbierky. Vykonávaním zbierky boli písomne poverené fyzické osoby, ktoré zber do pokladničiek a predaj predmetov realizovali.

O realizácii zbierky sme informovali počas celej doby na webovej stránke www.kanet.kbs.sk, kde je v súčasnosti zverejnená aj táto predbežná správa so všetkými požadovanými informáciami.

PREHĽAD HRUBÉHO VÝNOSU ZBIERKY 

Celkový hrubý výnos verejnej zbierky je 132 133,84 €.

Z toho:

48 539,44 € tvoria dobrovoľné príspevky zaslané na osobitný účet zbierky,

77 645,50 € sú dobrovoľné príspeky získané zberom do prenosných pokladničiek,

5 948,90 € sú dobrovoľné príspeky získané predajom predmetov.

Záverečnú správu zbierky, ktorá bude obsahovať prehľad nákladov zbierky a prehľad použitia čistého výnosu, zverejníme na stránke http://kanet.kbs.sk/ najneskôr do 30. novembra 2020.

ĎAKUJEME VÁM!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto verejnej zbierky. Všetkým, ktorí akoukoľvek sumou prispeli na účet, prispeli do pokladničiek alebo si zakúpili predmety na podporu účelu zbierky. A špeciálne ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa nezištne zapojili do pomoci pri zbierke. Aj vďaka Vám všetkým sme mohli uskutočniť veľký verejný apel za úctu ku každému človeku od najmenších z nás až po tých najstarších.  

V Bratislave 28.2.2020. 

Záverečná správa zbierky „Bioetika pre mladých“

Prehľad vykonávania zbierky

Kanet n.o. vykonávala verejnú zbierku s názvom „Bioetika pre mladých“ pod registrovým číslom verejnej zbierky 000-2017-034407 na celom území SR, a to v období od 23. októbra 2017 do 31. januára 2018. Kanet n.o. vykonávalo túto zbierku spôsobom zasielania príspevkov na osobitný účet SK63 0200 0000 0035 1220 9151. Oznámenie o vykonávaní zbierky bolo zverejnené na webovom sídle Kanet http://kanet.kbs.sk/ a na stránke www.pochodzazivot.sk, cez ktorú prebiehali výzvy na podporu zbierky. Zber príspevkov bol ukončený 31. 1. 2018.

Hrubý výnos zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky
Celkový hrubý výnos zbierky k 31.1.2018 bol  2 744,74 Eur (slovom dvetisíc sedemsto štyridsať štyri eur).

Prehľad nákladov zbierky a použitia čistého výnosu

Na realizáciu zbierky sme nepoužili žiadne prostriedky. Čistý výnos zbierky bol 2744,74 Eur. 

Čistý výnos zbierky sme použili na prípravu web stránky www.milujemzivot.sk, na prípravu propagačného letáku o stránke, ktorý sme distribuovali medzi mladými na Stretnutí mládeže P18 (https://narodnestretnutiemladeze.sk) a časť nákladov na nájom priestorov pre KANET v roku 2018, ktoré slúžili na pracovné stretnutia  a aktivity súvisiace s tvorbou web stránky.

Vytvorenie web stránky www.milujemzivot.sk (grafický návrh, programovanie stránky, kontrola obsahu): 2600,-Eur

Informačný leták o web stránke: 50,-Eur

Časť nákladov na prenájom priestorov KANET, n.o.: 94,74,-Eur

Spolu: 2744,-Eur.

Verejná zbierka s názvom: „Zbierka – podpora misijných diel a rozvojovej pomoci v zahraničí“

Verejná zbierka je realizovaná na území celej Slovenskej republiky v čase od 7. októbra 2021 do 31. decembra 2021 na základe právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok č. SVS-OVS2-2021/030996. Všeobecným účelom verejnej zbierky je získanie finančných prostriedkov na realizáciu podpory misijných diel  a rozvojovej pomoci v Kubánskej republike. Časť pomoci bude použitá mimo územia Slovenskej republiky. Verejná zbierka bude realizovaná zasielaním príspevkov na osobitný účet  SK31 0200 0000 0044 9834 3155 vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. Bratislava.

Verejná zbierka Bioetika pre mladých

Predbežná správa zbierky: 1.strana a 2.strana.

Na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra SR bola do Registra verejných zbierok zaregistrovaná verejná zbierka s názvom Bioetika pre mladých pod registrovým číslom 000-2017-034407. Zbierka prebieha do 31. 1. 2018. Zbierku možno podporiť vkladmi na Číslo osobitného účtu verejnej zbierky: SK63 0200 0000 0035 1220 9151. Viac o zbierke a jej účele nájdete na tomto odkaze.

Verejná zbierka - „Zbierka pre prenasledovaných kresťanov a utečencov“

Verejná zbierka je realizovaná základe právoplatného rozhodnutia o zápise zbierky do registra zbierok č. SVS-OVS2-2021/009005. Všeobecným účelom verejnej zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na realizáciu humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce v Iraku, Sýrii, Libanone a Jordánsku. Časť pomoci bude použitá mimo územia Slovenskej republiky. Verejná zbierka je realizovaná zasielaním príspevkov na osobitný účet  SK63 0200 0000 0035 1220 9151 vo Všeobecnej úverovej banke, a. s. Bratislava.