Sekcia práce s mládežou

Táto sekcia Kanetu je výkonným orgánom Rady pre mládež a univerzity KBS. Usmerňuje pastoračné smerovanie a aktivity týkajúce sa mládeže na celoslovenskej úrovni.

Podrobné informácie o činnosti a aktivitách na stránke Rady pre mládež a univerzity.

FINANČNÁ SPRÁVA A VYUŽITIE ZBIERKY "P15 - POMÁHAME MLADÝM"

Zbierka  č. SVS-OVS3-2015/003271 bola zameraná na podporu prípravných, realizačných a hodnotiacich aktivít podujatia Národné stretnutie mládeže P15, ktoré sa konalo v dňoch 31. júla – 2. augusta 2015 v Poprade, ako aj ďalších aktivít pre mládež organizovaných neziskovou organizáciou Kanet. 

PREHĽAD VYKONÁVANIA VEREJNEJ ZBIERKY

Verejnú zbierku "P15 - POMÁHAME MLADÝM", sme vykonávali nasledujúcimi spôsobmi:
1. Zasielaním príspevkov na osobitný účet zbierky v období od 5. februára do 10. augusta 2015.
2. Zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS na telefónne číslo 877 v znení "DMS P15" v období od 5. mája do 5. augusta 2015.
3. Predajom predmetov, konkrétne magnetiek, odznakov a kartičiek s odznakmi, v období od 5. februára do 10. augusta 2015.

Zbierka sa konala na území celého Slovenska, v mládežníckych centrách a iných verejne prístupných priestoroch, ako aj počas rozličných kultúrnych, vzdelávacích, športových a iných verejných podujatí (festivaly, koncerty a i.) po odsúhlasení riaditeľmi daných priestorov a organizátormi jednotlivých podujatí.
Počas predaja bolo na viditeľnom mieste umiestnené oznámenie o konaní zbierky. Vykonávaním zbierky boli písomne poverené fyzické osoby, ktoré predaj predmetov realizovali.      

FINANČNÝ PREHĽAD VÝNOSU ZBIERKY A JEHO POUŽITIE

VÝNOSY  
Dobrovoľné príspevky 9 400,70 €
Predaj predmetov 28 294,05 €
DMS  837,12 €
Kreditné bankové úroky 1,26 €
Iné výnosy 0,00 €
Spolu 38 533,13 €
   
NÁKLADY  
Služby 32 034,55 €
Propagačný materiál 1 830,48 €
Predmety na predaj (magnetky, odznaky) 4 652,54 €
Poplatky banke, daň z úroku 15,56 €
Ostatné služby 0,00 €
Spolu 38 533,13 €

 

 

Hrubý výnos

38 533,13 €
Náklady zbierky - do 25 % (predmety na predaj+bankové poplatky a daň z úroku) 4 668,10 €
ČISTÝ VÝNOS 33 865,03 €
     
Použitie čistého výnosu verejnej zbierky
Materiál - tričká s logom P15 pre dobrovoľníkov         1 830,48 €
Strava pre tím P15, pre dobrovoľníkov         2 221,65 €
Ubytovanie, daň z ubytovania pre tím P15, pre dobrovoľníkov         5 893,70 €
Hudobné, divadelné vystúpenia na akcií P15         1 780,00 €
Ozvučenie, osvetlenie, videoprojekcia, ground supportov, obsluha led obrazovky P15       11 650,00 €
Nájom stanov, toaliet na P15         4 909,20 €
Nájom priestorov pre VIP P15            420,00 €
TV prenosy P15           5 000,00 €
Činnosť logis., organiz. zabezpečenie prevádz. výstavných priestorov na akcií P15 v Poprade            160,00 €
SPOLU

      33 865,03 €

 

 


ĎAKUJEME VÁM!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do tejto verejnej zbierky. Tak zástupcom jednotlivých diecéz, farností a mládežníckych organizácií, ktorí aktívne predávali propagačné predmety počas svojich podujatí a vo svojich centrách, ako aj Vám všetkým, ktorí ste do zbierky prispeli akoukoľvek sumou. Aj vďaka Vám sme mohli pre mladých ľudí na Slovensku zorganizovať duchovne aj programovo hodnotné podujatie, ktoré bolo súčasťou prípravy na Svetové dni mládeže 2016 v Krakove.